Garantijos ir paslaugų kainų nustatymas

Garantijos ir paslaugų kainų nustatymas

  1. Kiekvienos paslaugos aprašymas bendrai nurodomos prie kiekvienos paslaugos Parduotuvėje.
  2. UAB BANELITURAS nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad paslaugos, nurodytos Parduotuvėje, aprašymu, neįskaičiuotomis ir įskaičiuotomis paslaugomis, pastabomis gali keistis apie tai informavus klientą elektroniniu paštu.
  3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už paslaugas jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
  4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.
  5. UAB BANELITURAS parduoda paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos paslaugos neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el.paštu UAB BANELITURAS, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl

UAB BANELITURAS ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. UAB BANELITURAS per protingą, su Klientu suderintą terminą, pašalina trūkumus, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

  1. UAB BANELITURAS įsipareigojimai paslaugų atžvilgiu:
    6.1. Tais atvejais, kai konkrečių paslaugų atžvilgiu nustatomas tam tikras laikotarpis paslaugai įgyvendinti, UAB BANELITURAS įsipareigoja tokias paslaugas Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė paslaugomis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.6.2. UAB BANELITURAS įsipareigoja organizuoti paslaugas tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.6.3. UAB BANELITURAS įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą paslaugų kiekį. UAB BANELITURAS neatsako tais atvejais, kai paslaugų kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame UAB BANELITURAS 6.4.  UAB BANELITURAS visais atvejais pateikia Klientui paslaugų asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras paslaugų komplektas,

UAB BANELITURAS įsipareigoja pateikti visas į paslaugų komplektą įeinančias paslaugas.

6.6. Paslaugos organizuojamos klientui siunčiant į kliento nurodytą elektroninį pašta kelionės atmintinę.